Height 176 / 5' 9½''

Bust 91 / 36''

Waist 70 / 27½''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Blue

Alie F

lol

Alie F

Height 180 / 5' 11''

Bust 88 / 34½''

Waist 62 / 24½''

Hips 94 / 37''

Shoe 41.5 / 10½

Hair Brown

Eyes Blue

Amanda W

lol

Amanda W

Height 172 / 5' 7½''

Bust 81 / 32''

Waist 61 / 24''

Hips 91 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Dark blonde

Eyes Green

Amelia

lol

Amelia

Height 176 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 92 / 36''

Shoe 39.5 /

Hair Grey

Eyes Blue green

Anette M

lol

Anette M

Height 179 / 5' 10½''

Bust 86 / 34''

Waist 70 / 27½''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Green

Angela

lol

Angela

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 61 / 24''

Hips 89 / 35''

Shoe 40.5 /

Hair Brown

Eyes Brown

Angelique

lol

Angelique

Height 179 / 5' 10½''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 96 / 38''

Shoe 41 / 10

Hair Silver

Eyes Hazel

Anne B

lol

Anne B

Height 170 / 5' 7''

Bust 81 / 32''

Waist 66 / 26''

Hips 81 / 32''

Shoe 37 / 6

Hair Red

Eyes Green

Arabella G

lol

Arabella G

Height 174 / 5' 8½''

Bust 86 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Light brown

Eyes Green

Bettina

lol

Bettina

Height 174 / 5' 8½''

Bust 81 / 32''

Waist 64 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Brown

Eyes Blue green

Camilla W

lol

Camilla W

Height 176 / 5' 9½''

Bust 90 / 35½''

Waist 65 / 25½''

Hips 95 / 37½''

Shoe 39 / 8

Hair Brown

Eyes Hazel

Camille C

lol

Camille C

Height 180 / 5' 11''

Bust 86 / 34''

Waist 67 / 26½''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Candide

lol

Candide

Height 181 / 5' 11½''

Bust 86.5 / 34''

Waist 73.5 / 29''

Hips 86 / 34''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Blue

Caroline R

lol

Caroline R

Height 180 / 5' 11''

Bust 86 / 34''

Waist 71 / 28''

Hips 94 / 37''

Shoe 40.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Carrelyn G

lol

Carrelyn G

Height 180 / 5' 11''

Bust 91 / 36''

Waist 71 / 28''

Hips 96 / 38''

Shoe 41.5 / 10½

Hair Brown

Eyes Brown

Catherine R

lol

Catherine R

Height 173 / 5' 8''

Bust 89 / 35''

Waist 64 / 25''

Hips 94 / 37''

Shoe 38 / 7

Hair Light Blonde

Eyes Blue

Collette B

lol

Collette B

Height 177 / 5' 9½''

Bust 91 / 36''

Waist 64 / 25''

Hips 93 / 36½''

Shoe 38.5 /

Hair Grey

Eyes Green

Cordelia

lol

Cordelia

Height 177 / 5' 9½''

Bust 88 / 34½''

Waist 64 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 37 / 6

Hair Blonde

Eyes Green

Danielle Z

lol

Danielle Z

Height 173 / 5' 8''

Bust 86 / 34''

Waist 74 / 29''

Hips 99 / 39''

Shoe 39.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Debbie F

lol

Debbie F

Height 170 / 5' 7''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 99 / 39''

Shoe 40 / 9

Hair Black

Eyes Brown

Didi D

lol

Didi D

Height 181 / 5' 11½''

Bust 85 / 33½''

Waist 78 / 30½''

Hips 99 / 39''

Shoe 42 / 11

Hair Grey

Eyes Blue

Emese

lol

Emese

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 79 / 31''

Hips 97 / 38''

Shoe 42.5 / 11½

Hair Dark blonde

Eyes Blue

Eva A

lol

Eva A

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 70 / 27½''

Hips 94 / 37''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Evelyn

lol

Evelyn

Height 176 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 89 / 35''

Shoe 40 / 9

Hair Grey

Eyes Blue

Fabienne H

lol

Fabienne H

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 89 / 35''

Shoe 40.5 /

Hair Dark blonde

Eyes Blue green

Frankie P

lol

Frankie P

Height 175 / 5' 9''

Bust 89 / 35''

Waist 61 / 24''

Hips 89 / 35''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue

Franziska

lol

Franziska

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 92 / 36''

Shoe 40.5 /

Hair Brown

Eyes Hazel

Gabriela O

lol

Gabriela O

Height 173 / 5' 8''

Bust 81 / 32''

Waist 63 / 25''

Hips 86 / 34''

Shoe 39.5 /

Hair Brown

Eyes Blue

Gina M

lol

Gina M

Height 178 / 5' 10''

Bust 81 / 32''

Waist 63 / 25''

Hips 89 / 35''

Shoe 40.5 /

Hair Dark brown

Eyes Brown

Gloria W

lol

Gloria W

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Gurus

lol

Gurus

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 71 / 28''

Hips 91 / 36''

Shoe 39.5 /

Hair Grey

Eyes Hazel

Hillary

lol

Hillary

Height 177 / 5' 9½''

Bust 81 / 32''

Waist 63 / 25''

Hips 86 / 34''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

India

lol

India

Height 176 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 67 / 26½''

Hips 97 / 38''

Shoe 40 / 9

Hair Blonde

Eyes Green

Ingrid

lol

Ingrid

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 61 / 24''

Hips 89 / 35''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Hazel

Jade S

lol

Jade S

Height 179 / 5' 10½''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Red

Eyes Green

Jennifer M

lol

Jennifer M

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Light brown

Eyes Blue

Jenny B

lol

Jenny B

Height 173 / 5' 8''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 94 / 37''

Shoe 37.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Jo B

lol

Jo B

Height 181 / 5' 11½''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 92 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Green

Jo P

lol

Jo P

Height 177 / 5' 9½''

Bust 84 / 33''

Waist 65 / 25½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 40 / 9

Hair Dark blonde

Eyes Green

Jolanda

lol

Jolanda

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86.5 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue

Julie L

lol

Julie L

Height 173 / 5' 8''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 89 / 35''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Hazel

Karin P

lol

Karin P

Height 176 / 5' 9½''

Bust 91 / 36''

Waist 66 / 26''

Hips 97 / 38''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue

Katharina W

lol

Katharina W

Height 173 / 5' 8''

Bust 76 / 30''

Waist 66 / 26''

Hips 92 / 36''

Shoe 39.5 /

Hair Brown

Eyes Hazel

Kelly B

lol

Kelly B

Height 175 / 5' 9''

Bust 84 / 33''

Waist 66 / 26''

Hips 92 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Grey

Eyes Blue

Kimberley W

lol

Kimberley W

Height 182 / 5' 11½''

Bust 88 / 34½''

Waist 67 / 26½''

Hips 88 / 34½''

Shoe 40 / 9

Hair Blonde

Eyes Blue

Laine M

lol

Laine M

Height 178 / 5' 10''

Bust 91 / 36''

Waist 66 / 26''

Hips 94 / 37''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Hazel

Lana O

lol

Lana O

Height 170 / 5' 7''

Bust 81 / 32''

Waist 64 / 25''

Hips 89 / 35''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Laura T

lol

Laura T

Height 175 / 5' 9''

Bust 90 / 35½''

Waist 63 / 25''

Hips 94 / 37''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Blue green

Lea M

lol

Lea M

Height 183 / 6' 0''

Bust 91 / 36''

Waist 69 / 27''

Hips 97 / 38''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Green

Lisa B

lol

Lisa B

Height 174 / 5' 8½''

Bust 86 / 34''

Waist 72 / 28½''

Hips 95 / 37½''

Shoe 42.5 / 11½

Hair Grey

Eyes Blue gray

Liz H

lol

Liz H

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 75 / 29½''

Hips 97 / 38''

Shoe 38.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Lotten

lol

Lotten

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 94 / 37''

Shoe 38.5 /

Hair Grey

Eyes Green

Lou K

lol

Lou K

Height 173 / 5' 8''

Bust 81 / 32''

Waist 71 / 28''

Hips 94 / 37''

Shoe 40 / 9

Hair Blonde

Eyes Blue

Lynda L

lol

Lynda L

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 68 / 27''

Hips 96 / 38''

Shoe 38.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Malin

lol

Malin

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 63 / 25''

Hips 89 / 35''

Shoe 41 / 10

Hair Grey

Eyes Blue

Manon C

lol

Manon C

Height 179 / 5' 10½''

Bust 91 / 36''

Waist 72 / 28½''

Hips 99 / 39''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Marielle P

lol

Marielle P

Height 175 / 5' 9''

Bust 90 / 35½''

Waist 60 / 23½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Brown

Marlies

lol

Marlies

Height 173 / 5' 8''

Bust 86 / 34''

Waist 68 / 27''

Hips 90 / 35½''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Blue

Martina W

lol

Martina W

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 90 / 35½''

Shoe 40.5 /

Hair Grey

Eyes Blue

Maryann E

lol

Maryann E

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 94 / 37''

Shoe 40.5 /

Hair Brown

Eyes Brown

Maxine

lol

Maxine

Height 170 / 5' 7''

Bust 86 / 34''

Waist 74 / 29''

Hips 105 / 41½''

Shoe 41.5 / 10½

Hair Silver

Eyes Brown

Mia M

lol

Mia M

Height 175 / 5' 9''

Bust 85 / 33½''

Waist 62 / 24½''

Hips 93 / 36½''

Shoe 39 / 8

Hair Brown

Eyes Blue

Michelle

lol

Michelle

Height 173 / 5' 8''

Bust 91 / 36''

Waist 69 / 27''

Hips 91 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Blonde

Eyes Brown

Mickey M

lol

Mickey M

Height 175 / 5' 9''

Bust 88 / 34½''

Waist 74 / 29''

Hips 97 / 38''

Shoe 41 / 10

Hair Silver

Eyes Blue

Milena C

lol

Milena C

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 60 / 23½''

Hips 90 / 35½''

Shoe 39 / 8

Hair Brown

Eyes Blue

Nicole E

lol

Nicole E

Height 173 / 5' 8''

Bust 86.5 / 34''

Waist 74 / 29''

Hips 96 / 38''

Shoe 41 / 10

Hair Brown

Eyes Brown

Noreen

lol

Noreen

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 89 / 35''

Shoe 41 / 10

Hair Salt & Pepper

Eyes Brown

Pat T

lol

Pat T

Height 180 / 5' 11''

Bust 92 / 36''

Waist 63 / 25''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Light brown

Eyes Blue green

Pavlina

lol

Pavlina

Height 180 / 5' 11''

Bust 92 / 36''

Waist 74 / 29''

Hips 98.5 / 39''

Shoe 41 / 10

Hair Grey

Eyes Blue

Penny H

lol

Penny H

Height 180.5 / 5' 11''

Bust 86 / 34''

Waist 68.5 / 27''

Hips 93.5 / 37''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Green brown

Philippa L

lol

Philippa L

Height 176 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 61 / 24''

Hips 86 / 34''

Shoe 41 / 10

Hair Light brown

Eyes Blue

Rachel M

lol

Rachel M

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 78.5 / 31''

Hips 104 / 41''

Shoe 40.5 /

Hair Brown

Eyes Green

Rebi

lol

Rebi

Height 180 / 5' 11''

Bust 87 / 34½''

Waist 63.5 / 25''

Hips 88.5 / 35''

Shoe 39 / 8

Hair Blonde

Eyes Green

Romy K

lol

Romy K

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 89 / 35''

Shoe 40 / 9

Hair Grey

Eyes Hazel

Sam G

lol

Sam G

Height 178 / 5' 10''

Bust 86 / 34''

Waist 74 / 29''

Hips 102 / 40''

Shoe 41 / 10

Hair Red

Eyes Blue

Sam S

lol

Sam S

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 64 / 25''

Hips 89 / 35''

Shoe 40.5 /

Hair Brown

Eyes Hazel

Sandra

lol

Sandra

Height 179 / 5' 10½''

Bust 89 / 35''

Waist 66 / 26''

Hips 94 / 37''

Shoe 41 / 10

Hair Black

Eyes Brown

Sandra B

lol

Sandra B

Height 173 / 5' 8''

Bust 91 / 36''

Waist 71 / 28''

Hips 91 / 36''

Shoe 41.5 / 10½

Hair Blonde

Eyes Blue

Sarah C

lol

Sarah C

Height 178 / 5' 10''

Bust 84 / 33''

Waist 61 / 24''

Hips 90 / 35½''

Shoe 39.5 /

Hair Blonde

Eyes Blue

Sarina A

lol

Sarina A

Height 174 / 5' 8½''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 91 / 36''

Shoe 41 / 10

Hair Auburn

Eyes Brown

Selina G

lol

Selina G

Height 175 / 5' 9''

Bust 91 / 36''

Waist 71 / 28''

Hips 97 / 38''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Blue

Sharron P

lol

Sharron P

Height 177 / 5' 9½''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 91 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Salt & Pepper

Eyes Hazel

Shayna

lol

Shayna

Height 176 / 5' 9½''

Bust 85 / 33½''

Waist 63 / 25''

Hips 92 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Grey

Eyes Blue

Simone J

lol

Simone J

Height 175 / 5' 9''

Bust 81 / 32''

Waist 71 / 28''

Hips 94 / 37''

Shoe 42 / 11

Hair Silver

Eyes Blue gray

Susan H

lol

Susan H

Height 173 / 5' 8''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 91 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Brown

Eyes Hazel

Susan L

lol

Susan L

Height 171 / 5' 7½''

Bust 81.5 / 32''

Waist 68 / 27''

Hips 92 / 36''

Shoe 39 / 8

Hair Brown

Eyes Green

Susi W

lol

Susi W

Height 180 / 5' 11''

Bust 90 / 35½''

Waist 69 / 27''

Hips 93 / 36½''

Shoe 41 / 10

Hair Blonde

Eyes Green

Sylvia G

lol

Sylvia G

Height 177 / 5' 9½''

Bust 81 / 32''

Waist 58 / 23''

Hips 89 / 35''

Shoe 40 / 9

Hair Brown

Eyes Blue

Tatiana

lol

Tatiana

Height 170 / 5' 7''

Bust 81 / 32''

Waist 58 / 23''

Hips 86 / 34''

Shoe 37 / 6

Hair Dark brown

Eyes Brown

Tenzin

lol

Tenzin

Height 179 / 5' 10½''

Bust 86 / 34''

Waist 69 / 27''

Hips 92 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Grey

Eyes Blue

Tera

lol

Tera

Height 175 / 5' 9''

Bust 86 / 34''

Waist 66 / 26''

Hips 92 / 36''

Shoe 40 / 9

Hair Grey

Eyes Brown

Teruko

lol

Teruko

Height 180 / 5' 11''

Bust 91 / 36''

Waist 71 / 28''

Hips 91 / 36''

Shoe 42 / 11

Hair Grey

Eyes Blue

Vicky D

lol

Vicky D

Height 175 / 5' 9''

Bust 91 / 36''

Waist 66 / 26''

Hips 97 / 38''

Shoe 40.5 /

Hair Dark brown

Eyes Green

Wendy B

lol

Wendy B

Height 175 / 5' 9''

Bust 81 / 32''

Waist 71 / 28''

Hips 91 / 36''

Shoe 42.5 / 11½

Hair Black

Eyes Brown

Yolisa

lol

Yolisa